Adresa: U Demartinky 1348/7, Praha 5
Účet číslo: 0122178309/0800
Telefon: +420 733 389 009
E-mail:

Obecná pravidla pro udělení grantu

...ze Statutu Nadace Umění pro zdraví:

 • Grant (finanční dar) Nadace umění pro zdraví je účelové poskytnutí finančních prostředků z NIF na obecně prospěšnou činnost, která je v souladu se zadáním.
 • Nadace vypisuje veřejné výběrové řízení na určená témata.
 • Grant je poskytován na základě výběrového řízení formou daru.
 • Žádosti přijímá kancelář nadace ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení v tištěné podobě.
 • Žádost může poslat právnická i fyzická osoba působící na území ČR, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje podmínky stanovené zákonem pro příslušnou činnost. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je žádost vyřazena z výběrového řízení.
 • Bližší informace ke grantovému řízení poskytne kancelář nadace.
 • Žádosti a následné přidělení finančních prostředků posoudí a schválí správní rada nadace.
 • Formulář žádosti o grant  je možné zaslat na požádání i v jiném formátu
 • Nadační příspěvek může  Nadace poskytnout formou peněžního příspěvku nebo jiných majetkových hodnot. U finančních prostředků se peněžní příspěvek obdarovanému předává způsobem bankovního převodu, úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel,  zasláním poštovní poukázky, výjimečně proplacením v hotovosti u částek nepřesahujících 10 000 Kč. U jiných majetkových hodnot se tyto předávají obdarovanému způsobem jejich poskytnutí nebo zapůjčení výlučně na základě uzavřené darovací smlouvy nebo smlouvy o půjčce (výpůjčce).
 •  Příspěvek může být poskytnut rovněž pro přednáškovou nebo ediční činnost, pro výtvarné a jiné umělecké návrhy a na realizaci projektů.
 •  Nadace je oprávněna poskytnout nadační příspěvky mimo veřejné grantové řízení příjemcům postiženým živelnými pohromami, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi a to nejdéle do dvou měsíců po ukončení nouzového stavu.
 •  Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 •  Právnická nebo fyzická osoba, která uspěla v grantovém řízení, podepsala grantovou smlouvu s Nadací a obdržela od Nadace nadační příspěvek, je povinna použít jej v souladu s podmínkami stanovenými grantovou smlouvou a ve vyúčtování prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu příspěvek využila. V opačném případě musí tento příspěvek vrátit  ve lhůtě stanovené Nadací.

Z účasti na grantovém řízení jsou vyloučeny:

 • fyzické osoby – podnikatelé
 • právnické osoby, založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
 • nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF
 • stát, jednotky územní samosprávy
 • právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol
 • právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně, mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní nebo dozorčí rady, zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
na začátek stránky