Adresa: U Demartinky 1348/7, Praha 5
Účet číslo: 0122178309/0800
Telefon: +420 733 389 009
E-mail:

GDPR

Informace související se zpracováním osobních údajů

Informace související se zpracováním osobních údajů

Nadace Umění pro zdraví, jakožto správce osobních údajů, které jí byly na základě žádosti o grant žadatelem poskytnuty se tímto zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volém pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 Účely a kategorizace zpracování osobních údajů

Údaje se zpracovávají za účelem identifikace právnické osoby (Spolku, z.ú...) a jejího statutárního zástupce. Ověřuje se jméno, příjmení, telefonické spojení a e-mailová adresa pro korespondenci.

Údaje přijímá ředitelka nadace a ověření členové správní rady při posuzování žádosti a členové dozorčí rady nadace při kontrole vyúčtování grantů. Při zpracování roční závěrky kontroluje darovací smlouvy daňový poradce a auditor.

Údaje statutárního zástupce nejsou zveřejňovány na www stránkách nadace, zde se uvádí pouze jméno organizace, název projektu a přidělená částka.

Osobní údaje jsou vždy vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je nadace povina tyto údaje uchovávat.

Podáním žádosti o grant žadatel, resp. statutární zástupce žadatele souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Případný nesouhlas má možnost nadaci sdělit.

Práva žadatele

Právo na přístup - žadatel má právo od nadace získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Žadatel má také právo, aby nadace bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se jeho osoby týkají. neúplné odobní údaje má žadatel právo kdykoliv doplnit.

Právo na výmaz - představuje povinnost nadace zlikvidovat osobní údaje statutárního zástupce žadatele, pokud jsou splněny určité podmínky a žadatel o to požádá.

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
na začátek stránky